Andrzej Sapkowski

Menu:


Regulamin

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego andrzejsapkowski.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników serwisu andrzejsapkowski.pl.

2. Serwis andrzejsapkowski.pl nie jest serwisem oficjalnym Andrzeja Sapkowskiego, a jedynie serwisem poświęconym jego postaci oraz twórczości literackiej. W związku z powyższym twórcą strony nie jest Andrzej Sapkowski lecz jego czytelnicy.

§ 2

1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która akceptuje postanowienia Regulaminu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu i niewykorzystywania Serwisu w celu dystrybuowania jakichkolwiek treści będących przedmiotem ochrony przez polskie lub międzynarodowe prawo autorskie.

3. Użytkownik może zamieszczać recenzje, streszczenia, rysunki swojego autorstwa w serwisie andrzejsapkowski.pl poprzez przesłanie materiałów na adres serwisu. Przesyłając materiały do zamieszczenia użytkownik zgadza się na opublikowanie ich w serwisie.

4. Administrator serwisu ma prawo odmówić zamieszczenia nadesłanego materiału bez podania przyczyny.

5. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

6. Użytkownik może zażądać usunięcia zamieszczonych materiałów w dowolnym czasie.

§ 3

1. Serwis może być używany dla celów zgodnych z obowiązującym prawem.

2. Materiały nadesłane od użytkowników nie mogą zawierać jakichkolwiek treści, które:

- zawierają treści sprzeczne z prawem,

- naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,

- zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,

- zawierają treści pornograficzne,

- naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,

- zawierają odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,

- stanowią linki do stron internetowych zawierających treści wskazane w poprzednich podpunktach

3. Jeśli nadesłane materiały łamią postanowienia Regulaminu nie zostaną one zamieszczone w serwisie andrzejspakowski.pl.

§ 4

1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Administrator Serwisu może natychmiast usunąć materiały zamieszczone w Serwisie naruszające Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

§ 5

1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub materiałów albo części zapisów lub materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie, jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie, przerwy w dostępie do Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu, w tym również z przyczyn technicznych, za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników.

2. Właściciel Serwisu nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami.

3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania lub ograniczania dostępności Serwisu bez podania przyczyn.

§ 6

1. Serwis andrzejsapkowski.pl nie gromadzi danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Dane użytkowników w postaci loginu lub adresu IP nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane innym osobom ani instytucjom.

§ 7

1. Korzystanie z serwisu andrzejsapkowski.pl jest bezpłatne. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych, zaawansowanych funkcjonalności, które mogą być odpłatne.

2. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo ustalania zawartości serwisu. Użytkownicy, mogą zgłaszać wnioski, sugestie i propozycje odnośnie do zawartości serwisu.

§ 8

1. Serwis andrzejsapkowski.pl nie prowadzi, ani nie pośredniczy w sprzedaży, a jedynie informuje o ofertach handlowych sklepów internetowych współpracujących z andrzejsapkowski.pl.

2. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. andrzejsapkowski.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna.

3. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, w szczególności dotyczących nieprawidłowych cen produktów prezentowanych w Serwisie, informacji na temat cech produktów prezentowanych w Serwisie, błędnej identyfikacji towarów sprzedawanych w sklepach, których oferty prezentowane są w Serwisie oraz nieprawidłowego przypisania fotografii i wszelkich materiałów audiowizualnych.

4. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.